Menu

Regulamin sklepu internetowego www.ecobobo.com został opracowan przy współpracy z Kancelarią Prawną Wierzbowski Eversheds.

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego www.ecobobo.com, Klienci zobowiązani są zapoznać się z tre cią Regulaminu.

I. Definicje
II. Postanowienia ogólne
III. Prawa i
obowiązki Użytkownika
IV. Prawa i obowiązki Usługodawcy
V. Złożenie zamówienia
VI. Płatności

VII. Prawo odstąpienia od umowy
VIII. Dostawa
IX. Reklamacje
X. Warunki
rozwiązania umów o wiadczenie usług elektronicznych XI. Postanowienia końcowe

I. DEFINICJE

Usługodawca (Sprzedawca), Marta Celińska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „EcoBobo Marta Celińska” z siedzibą w Warszawie przy ul. Pokornej 2/U01 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5252626919, REGON: 362245480, wyłączny właściciel sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.ecobobo.com, adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected], tel. + 48 505 349 141; Usługodawca jest administratorem danych osobowych oraz administratorem portalu www.ecobobo.com;

Sklep internetowy (Portal) serwis internetowy EcoBobo zarządzany przez Usługodawcę i dostępny pod adresem www.ecobobo.com, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia;

Klient (Użytkownik) osoba pełnoletnia odwiedzająca Portal, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają̨ zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia i która zaakceptowała niniejszy Regulamin;

Produkt (Towar) towary prezentowane w Sklepie, których dotyczy umowa sprzedaży na odległość;

Konto Użytkownika– indywidualnie utworzony obszar (podstrona) na Portalu dla każdego Użytkownika, w ramach którego może on składać zamówienia oraz m.in. zarządzać danymi osobowymi;

Login (adres e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, podawany podczas procesu Rejestracji;

Zamówienie oferta zakupu towarów złożona przez Klienta, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określająca rodzaj Produktu i ilość jego sztuk;

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.ecobobo.com.

2.2. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie internetowym EcoBobo przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

2.3. Usługodawca wiadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi: umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego EcoBobo i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość; udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie.

2.4. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane w naszym Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowane w Sklepie nie reklaw rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach.

2.5. Podejmowanie działań takich jak: rozsyłanie za pośrednictwem Portalu lub umieszczanie w Portalu niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika jest zabronione.

2.6. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią̨ oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.

2.7. Ceny Towarów na Stronie internetowej Sklepu są̨ podane w złotych polskich i zawierają̨ podatek VAT.

2.8. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień na Towary niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

2.9. Strona internetowa umożliwia założenie indywidualnego konta Klienta.

2.10. Sklep internetowy umożliwia składanie Zamówienia zarówno Klientom posiadającym Konto, jak i tym, którzy nie zarejestrowali swojego Konta („Kupuj bez rejestracji”).

2.11. Na stronie Sklepu internetowego Sprzedawca umieszcza jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania Towaru oraz o akceptowanych sposobach płatności w taki sposób, aby Klient mógł się z nimi zapoznać na początku składania przez niego Zamówienia.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
3.1. Użytkownik jest jedyną osoupoważnioną do dokonywania operacji na swoim Koncie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, którym Użytkownik udostępnił Konto.

3.2. Wszelkie treści zamieszczone w ramach Portalu mogą być wykorzystywane przez Użytkowników jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest niedopuszczalne.

3.3. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego działania ani nieutrudniający korzystania z Portalu innym Użytkownikom.

3.4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę̨ o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad okre lonych w przedmiotowym Regulaminie.

3.5. Użytkownik może zgłosić Administratorowi Portalu żądanie usunięcia Konta Użytkownika. Żądanie takie powinno być zgłoszone za po rednictwem formularza kontaktowego lub adresu email Administratora Portalu. Administrator Portalu zobowiązuje się dokonać likwidacji konta w terminie 5 dni od daty otrzymania wyżej wymienionego żądania.

3.6. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas procesu Rejestracji.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

4.1. Usługodawca ma prawo do odmowy Rejestracji Użytkownika lub przyjęcia zamówienia jak też usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności gdy Użytkownik: podał nieprawdziwe dane, dopu cił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników, dopuścił się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.

4.2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody dla celu marketingu produktów własnych oraz podmiotów trzecich, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, ze zm.). Przetwarzanie danych jest dobrowolne. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do tre ci swoich danych oraz ich poprawiania.

4.3. Usługodawca ma prawo wykorzystywać́ pliki typu Cookiesoraz web beaconsw celu prawidłowego funkcjonowania Portalu, analizowania efektywno ci Portalu, przystosowywania go do potrzeb Użytkowników oraz tworzenia statystyk. Użytkownicy mogą wyrazić zgodę na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki lub zaznaczenie zgody na stronie.

V. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

5.1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie Zamówienia.

5.2. Zamówienie może zostać złożone przez stronę www.ecobobo.com lub mailem na adres [email protected], [email protected] lub [email protected]

5.3. Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o głównych cechach zamawianych produktów oraz ich łącznej cenie, w tym cenie dostawy.

5.4. Po złożeniu Zamówienia za po rednictwem Strony internetowej lub mailowo Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem Zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia Zamówienia przez telefon. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomo ci e-mail, o której mowa, zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomo ci e-mail, która zawiera:

5.4.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, tj. rodzaju Produktu, ilo ci sztuk, ceny (w tym ceny dostawy), sposobu i terminu zapłaty, terminu realizacji Zamówienia;
5.4.2.
informację na temat prawa odstąpienia od umowy;
5.4.3. niniejszy Regulamin;

5.5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia Zamówienia należy skontaktować się ze Sklepem internetowym przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem [email protected]

5.6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty oraz w niedziele i święta, obsługiwane będą następnego dnia roboczego.

5.7. Przyjęcie do realizacji Zamówienia ma miejsce:

5.7.1. w przypadku Zamówień płatnych przy odbiorze w sklepie EcoBobo w Warszawie przy ul. Pokornej 2/U01po tym, jak do sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia; 5.7.2. w przypadku Zamówień płatnych przelewem lub poprzez system Payu.pl po zaksięgowaniu rodków na rachunku bankowym Sklepu.

5.8. Sprzedawca wysyła towar w terminie do 2 dni roboczych od przyjęcia towaru do realizacji. Dostawa towaru na terytorium Polski następuje, w przypadku firmy kurierskiej DHL od 1 do 2 dni roboczych oraz w przypadku Poczty Polskiej od 2 do 5 dni roboczych od wysyłki. Dlatego też łączny czas realizacji Zamówienia na terytorium Polski waha się od 3 do 7 dni roboczych. Wysyłki zagraniczne realizowane za po rednictwem firmy kurierskiej DPD, dostawa towaru następuje od 3 do 7 dni roboczych od wysyłki. Dlatego też łączny czas realizacji wysyłek zagranicznych waha się od 5 do 7 dni roboczych.

5.9. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia jeżeli formularz Zamówienia nie zawiera danych umożliwiających wykonanie Umowy: bark imienia, nazwiska, brak bądź błędne podanie kodu pocztowego, numeru telefonu.

5.10. Do sprzedy promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

5.11. Dla wszystkich zakupionych towarów Sklep wystawia paragon lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT wymagane jest zaznaczenie stosownej opcji przy zamówieniu oraz podanie danych firmy wraz z NIP. Paragony oraz faktury wystawiane w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary skompletowane i gotowe do wysyłki.

5.12. Zmiany w wysyłce i rezygnacje z Zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem [email protected] 

VI. PŁATNOŚCI

6.1. Ceny towarów nie uwzględniają̨ kosztów ich dostawy. Koszt dostawy towarów pokrywa Klient, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w punkcie 7.3.2.

6.2. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:

6.2.1. Przelewem: kwota Zamówienia zostanie przelana na rachunek bankowy Sklepu podany podczas składania Zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia. Przelewy prosimy kierować na numer rachunku bankowego: 71 1020 1013 0000 0102 0335 3802 EcoBobo Marta Celińska, ul. Pokorna 2/1517, 00-199 Warszawa. W tytule przelewu prosimy podać imię, nazwisko oraz numer Zamówienia.

6.2.2. Za pobraniem: należność zostanie pobrana przez kuriera lub listonosza w momencie dostarczenia towarów do Klienta. Tę formę̨ płatności można wybrać zaznaczając jako sposób dostawy odpowiednio DHL pobraniealbo Poczta Polska pobranie.
6.2.3. Kart
ą płatniczą lub płatno cią̨ online za po rednictwem Systemu PayU.pl, przelewy24.pl, paypal.pl.

6.3. Reklamacje dotyczące płatności składane przez Klientów powinny być kierowane bezpośrednio do Sklepu. W przypadku ustalenia, że przyczyny reklamacji nie leżą̨ po stronie Sklepu, Sklep przekaże reklamację do spółki.

VII. DOSTAWA

7.1. Dostawa Towarów jest możliwa na terytorium Unii Europejskiej.
7.2. Zakupione towary dostarczane s
ą pod adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

7.3. Wysyłka zakupionych towarów możliwa jest za po rednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DHL.

7.4. Koszty dostawy:

7.4.1. W przypadku zamówień o wartości do 300 zł, koszty wysyłki są następujące:
7.4.1.1. Firma kurierska DHL: gdy Klient wybrał formę płatno ci kartą płatniczą, płatność online za po rednictwem systemu PayU.pl, przelewy24.pl, paypay.pl lub przelew na konto oraz wysyłka jest na terenie Polski, koszt wysyłki to 13 brutto. Gdy Klient wybrał formę płatności pobranie oraz wysyłka jest na terenie Polski, koszt wysyłki to 18 brutto.
7.4.1.2. Poczta Polska: gdy Klient
wybrał formę płatności kartą płatniczą, płatność online za po rednictwem systemu PayU.pl, przelewy24.pl, paypay.pl, przelew na konto lub pobranie oraz wysyłka jest na terenie Polski, koszt wysyłki to 15 brutto.
7.4.1.3.
Wysyłka zagraniczna, na terenie Unii Europejskiej, jest możliwa po uprzednim kontakcie ze Sklepem. Wysyłki zagraniczne realizowane za po rednictwem firmy kurierskiej DPD, koszt wysyłki to 76 brutto.

7.4.2. W przypadku zamówienia o warto ci przekraczającej 300 zł – wysyłka na terenie Polski za po rednictwem firmy kurierskiej DHL jest darmowa.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. W razie odstąpienia od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony wiadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, z zastrzeżeniem zmian koniecznych do zapoznania się z charakterem, cechami lub funkcjami towaru. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na adres: EcoBobo Marta Celińska, ul. Pokorna 2/U01, 00-199 Warszawa.

8.2. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.4. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży ponosi jedynie koszty odesłania produktu do Sprzedawcy.

8.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
a. w której przedmiotem
wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
b. w której przedmiotem ś
wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

8.6. Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży, z którego Konsument może skorzystać, znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

IX. REKLAMACJE

9.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży oraz związane z funkcjonowaniem strony internetowej i sklepu internetowego można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub listem poleconym na adres: EcoBobo Marta Celińska, ul. Pokorna 2/1517, 00- 199 Warszawa z dopiskiem Reklamacja EcoBobo.com”.

9.2. W reklamacji prosimy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i przybliżoną datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę̨.

9.3. W przypadku niezgodności Produktu z umową sprzedaży powstałą w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie, zerwane taśmy zabezpieczającej) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki.

9.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

9.5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia w celu umożliwienia rozpatrzenia reklamacji lub reklamacja wymaga przesłania reklamowanego Towaru, Sprzedawca zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji lub przesłanie Towaru na adres: EcoBobo, ul. Pokorna 2/U01, 00- 199 Warszawa. W takim przypadku 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od chwili jej uzupełnienia/ odebrania Towaru przez Sprzedawcę.

9.6. Produkty oferowane w sklepie posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Większość towarów objęta jest gwarancją ustalaną przez producenta, podstawą której jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane zgodnie z prawem polskim.

10.2. Usługodawca ma prawo zmienić Regulamin tylko w wyjątkowych sytuacjach: w przypadku konieczno ci dostosowania go do zmian w sposobie funkcjonowania strony internetowej www.ecobobo.com. Usługodawca może także zmienić regulamin w przypadku, kiedy zmiany prawa powszechnie obowiązującego lub decyzja odpowiedniego organu państwowego powodują, że zmiana taka jest niezbędna.

10.3. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę̨, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o wiadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Sklep Internetowy.

10.4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

10.5. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeżeli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

10.6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocze nie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Usługodawcy

Napisz do nas