Regulamin sklepu internetowego www.ecobobo.com został opracowan przy współpracy z Kancelarią Prawną Wierzbowski Eversheds. 
Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego www.ecobobo.com, Klienci zobowiązani są zapoznać się z tre cią Regulaminu. 

I. Definicje
II. Postanowienia ogólne
III. Prawa i obowiązki Użytkownika
IV. Prawa i obowiązki Usługodawcy
V. Złożenie zamówienia
VI. Płatności
VII. Prawo odstąpienia od umowy
VIII. Dostawa
IX. Reklamacje
X. Warunki rozwiązania umów o wiadczenie usług elektronicznych
XI. Postanowienia końcowe
XII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

DEFINICJE 

Usługodawca (Sprzedawca), Marta Celińska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „EcoBobo Marta Celińska” z siedzibą w Warszawie przy ul. Pokornej 2/U01 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5252626919, REGON: 362245480, wyłączny właściciel sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.ecobobo.com, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@ecobobo.com, tel. + 48 505 349 141; Usługodawca jest administratorem danych osobowych oraz administratorem portalu www.ecobobo.com;
Sklep internetowy (Portal) – serwis internetowy EcoBobo zarządzany przez Usługodawcę i dostępny pod adresem www.ecobobo.com, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia; 
Klient (Użytkownik) – osoba pełnoletnia odwiedzająca Portal, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają̨ zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia i która zaakceptowała niniejszy Regulamin; 
Produkt (Towar) – towary prezentowane w Sklepie, których dotyczy umowa sprzedaży na odległość; 
Konto Użytkownika– indywidualnie utworzony obszar (podstrona) na Portalu dla każdego Użytkownika, w ramach którego może on składać zamówienia oraz m.in. zarządzać danymi osobowymi; 
Login – (adres e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, podawany podczas procesu Rejestracji; 
Zamówienie – oferta zakupu towarów złożona przez Klienta, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określająca rodzaj Produktu i ilość jego sztuk; 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.ecobobo.com. 
2.2. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie internetowym EcoBobo przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. 
2.3. Usługodawca wiadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi: umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego EcoBobo i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość; udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie.
2.4. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w naszym Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowane w Sklepie nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach. 
2.5. Podejmowanie działań takich jak: rozsyłanie za pośrednictwem Portalu lub umieszczanie w Portalu niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika jest zabronione. 
2.6. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią̨ oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu. 
2.7. Ceny Towarów na Stronie internetowej Sklepu są̨ podane w złotych polskich i zawierają̨ podatek VAT. 
2.8. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień na Towary niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari oraz aktywne konto poczty elektronicznej. 
2.9. Strona internetowa umożliwia założenie indywidualnego konta Klienta. 
2.10. Sklep internetowy umożliwia składanie Zamówienia zarówno Klientom posiadającym Konto, jak i tym, którzy nie zarejestrowali swojego Konta („Kupuj bez rejestracji”). 
2.11. Na stronie Sklepu internetowego Sprzedawca umieszcza jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania Towaru oraz o akceptowanych sposobach płatności w taki sposób, aby Klient mógł się z nimi zapoznać na początku składania przez niego Zamówienia. 

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

3.1. Użytkownik jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim Koncie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, którym Użytkownik udostępnił Konto.
3.2. Wszelkie treści zamieszczone w ramach Portalu mogą być wykorzystywane przez Użytkowników jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest niedopuszczalne. 
3.3. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego działania ani nieutrudniający korzystania z Portalu innym Użytkownikom. 
3.4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę̨ o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad okre lonych w przedmiotowym Regulaminie. 
3.5. Użytkownik może zgłosić Administratorowi Portalu żądanie usunięcia Konta Użytkownika. Żądanie takie powinno być zgłoszone za po rednictwem formularza kontaktowego lub adresu email Administratora Portalu. Administrator Portalu zobowiązuje się dokonać likwidacji konta w terminie 5 dni od daty otrzymania wyżej wymienionego żądania. 
3.6. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas procesu Rejestracji. 

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY 

4.1. Usługodawca ma prawo do odmowy Rejestracji Użytkownika lub przyjęcia zamówienia jak też usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności gdy Użytkownik: podał nieprawdziwe dane, dopu cił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników, dopuścił się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa. 
4.2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody dla celu marketingu produktów własnych oraz podmiotów trzecich, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, ze zm.). Przetwarzanie danych jest dobrowolne. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do tre ci swoich danych oraz ich poprawiania.
4.3. Usługodawca ma prawo wykorzystywać́ pliki typu „Cookies” oraz „web beacons” w celu prawidłowego funkcjonowania Portalu, analizowania efektywno ci Portalu, przystosowywania go do potrzeb Użytkowników oraz tworzenia statystyk. Użytkownicy mogą wyrazić zgodę na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki lub zaznaczenie zgody na stronie. 

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA 

5.1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie Zamówienia. 
5.2. Zamówienie może zostać złożone przez stronę www.ecobobo.com lub mailem na adres sklep@ecobobo.com, dominika@ecobobo.com lub marta@ecobobo.com. 
5.3. Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o głównych cechach zamawianych produktów oraz ich łącznej cenie, w tym cenie dostawy. 
5.4. Po złożeniu Zamówienia za po rednictwem Strony internetowej lub mailowo Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem Zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia Zamówienia przez telefon. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomo ci e-mail, o której mowa, zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomo ci e-mail, która zawiera: 
5.4.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, tj. rodzaju Produktu, ilo ci sztuk, ceny (w tym ceny dostawy), sposobu i terminu zapłaty, terminu realizacji Zamówienia;
5.4.2. informację na temat prawa odstąpienia od umowy;
5.4.3. niniejszy Regulamin; 
5.5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia Zamówienia należy skontaktować się ze Sklepem internetowym przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem sklep@ecobobo.com. 
5.6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty oraz w niedziele i święta, obsługiwane będą następnego dnia roboczego. 
5.7. Przyjęcie do realizacji Zamówienia ma miejsce: 
5.7.1. w przypadku Zamówień płatnych przy odbiorze w sklepie EcoBobo w Warszawie przy ul. Pokornej 2/U01– po tym, jak do sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia; 5.7.2. w przypadku Zamówień płatnych przelewem lub poprzez system Payu.pl – po zaksięgowaniu rodków na rachunku bankowym Sklepu. 
5.8. Sprzedawca wysyła towar w terminie do 2 dni roboczych od przyjęcia towaru do realizacji. Dostawa towaru na terytorium Polski następuje, w przypadku firmy kurierskiej DHL od 1 do 2 dni roboczych oraz w przypadku Poczty Polskiej od 2 do 5 dni roboczych od wysyłki. Dlatego też łączny czas realizacji Zamówienia na terytorium Polski waha się od 3 do 7 dni roboczych. Wysyłki zagraniczne są realizowane za po rednictwem firmy kurierskiej DPD, dostawa towaru następuje od 3 do 7 dni roboczych od wysyłki. Dlatego też łączny czas realizacji wysyłek zagranicznych waha się od 5 do 7 dni roboczych. 
5.9. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia jeżeli formularz Zamówienia nie zawiera danych umożliwiających wykonanie Umowy: bark imienia, nazwiska, brak bądź błędne podanie kodu pocztowego, numeru telefonu. 
5.10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. 
5.11. Dla wszystkich zakupionych towarów Sklep wystawia paragon lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT wymagane jest zaznaczenie stosownej opcji przy zamówieniu oraz podanie danych firmy wraz z NIP. Paragony oraz faktury wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. 
5.12. Zmiany w wysyłce i rezygnacje z Zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem sklep@ecobobo.com. 

PŁATNOŚCI

6.1. Ceny towarów nie uwzględniają̨ kosztów ich dostawy. Koszt dostawy towarów pokrywa Klient, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w punkcie 7.3.2.
6.2. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary: 
6.2.1. Przelewem: kwota Zamówienia zostanie przelana na rachunek bankowy Sklepu podany podczas składania Zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia. Przelewy prosimy kierować na numer rachunku bankowego: 71 1020 1013 0000 0102 0335 3802 EcoBobo Marta Celińska, ul. Pokorna 2/1517, 00-199 Warszawa. W tytule przelewu prosimy podać imię, nazwisko oraz numer Zamówienia. 
6.2.2. Za pobraniem: należność zostanie pobrana przez kuriera lub listonosza w momencie dostarczenia towarów do Klienta. Tę formę̨ płatności można wybrać zaznaczając jako sposób dostawy odpowiednio „DHL – pobranie” albo „Poczta Polska – pobranie”.
6.2.3. Kartą płatniczą lub płatno cią̨ online za po rednictwem Systemu PayU.pl, przelewy24.pl, paypal.pl. 
6.3. Reklamacje dotyczące płatności składane przez Klientów powinny być kierowane bezpośrednio do Sklepu. W przypadku ustalenia, że przyczyny reklamacji nie leżą̨ po stronie Sklepu, Sklep przekaże reklamację do spółki. 

DOSTAWA 

7.1. Dostawa Towarów jest możliwa na terytorium Unii Europejskiej.
7.2. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia. 
7.3. Wysyłka zakupionych towarów możliwa jest za po rednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DHL. 
7.4. Koszty dostawy: 
7.4.1. W przypadku zamówień o wartości do 300 zł, koszty wysyłki są następujące:
7.4.1.1. Firma kurierska DHL: gdy Klient wybrał formę płatno ci kartą płatniczą, płatność online za po rednictwem systemu PayU.pl, przelewy24.pl, paypay.pl lub przelew na konto oraz wysyłka jest na terenie Polski, koszt wysyłki to 13 zł brutto. Gdy Klient wybrał formę płatności pobranie oraz wysyłka jest na terenie Polski, koszt wysyłki to 18 zł brutto.
7.4.1.2. Poczta Polska: gdy Klient wybrał formę płatności kartą płatniczą, płatność online za po rednictwem systemu PayU.pl, przelewy24.pl, paypay.pl, przelew na konto lub pobranie oraz wysyłka jest na terenie Polski, koszt wysyłki to 15 zł brutto.
7.4.1.3. Wysyłka zagraniczna, na terenie Unii Europejskiej, jest możliwa po uprzednim kontakcie ze Sklepem. Wysyłki zagraniczne są realizowane za po rednictwem firmy kurierskiej DPD, koszt wysyłki to 76 zł brutto. 
7.4.2. W przypadku zamówienia o warto ci przekraczającej 300 zł – wysyłka na terenie Polski za po rednictwem firmy kurierskiej DHL jest darmowa. 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

8.1. W razie odstąpienia od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony wiadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, z zastrzeżeniem zmian koniecznych do zapoznania się z charakterem, cechami lub funkcjami towaru. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na adres: EcoBobo Marta Celińska, ul. Pokorna 2/U01, 00-199 Warszawa. 
8.2. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8.3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
8.4. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży ponosi jedynie koszty odesłania produktu do Sprzedawcy. 
8.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
a. w której przedmiotem wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 
8.6. Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży, z którego Konsument może skorzystać, znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

REKLAMACJE 

9.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży oraz związane z funkcjonowaniem strony internetowej i sklepu internetowego można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@ecobobo.com lub listem poleconym na adres: EcoBobo Marta Celińska, ul. Pokorna 2/1517, 00- 199 Warszawa z dopiskiem “Reklamacja EcoBobo.com”. 
9.2. W reklamacji prosimy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i przybliżoną datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę̨. 
9.3. W przypadku niezgodności Produktu z umową sprzedaży powstałą w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie, zerwane taśmy zabezpieczającej) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki. 
9.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób. 
9.5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia w celu umożliwienia rozpatrzenia reklamacji lub reklamacja wymaga przesłania reklamowanego Towaru, Sprzedawca zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji lub przesłanie Towaru na adres: EcoBobo, ul. Pokorna 2/U01, 00- 199 Warszawa. W takim przypadku 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od chwili jej uzupełnienia/ odebrania Towaru przez Sprzedawcę. 
9.6. Produkty oferowane w sklepie posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Większość towarów objęta jest gwarancją ustalaną przez producenta, podstawą której jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim. 
10.2. Usługodawca ma prawo zmienić Regulamin tylko w wyjątkowych sytuacjach: w przypadku konieczno ci dostosowania go do zmian w sposobie funkcjonowania strony internetowej www.ecobobo.com. Usługodawca może także zmienić regulamin w przypadku, kiedy zmiany prawa powszechnie obowiązującego lub decyzja odpowiedniego organu państwowego powodują, że zmiana taka jest niezbędna. 
10.3. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę̨, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o wiadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Sklep Internetowy. 
10.4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
10.5. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeżeli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 
10.6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocze nie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Uaktualniliśmy naszą politykę prywatności.
Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna, dlatego chcielibyśmy poinformować Cię o zmianach jakich dokonaliśmy w naszej Polityce Prywatności. Dlaczego otrzymujesz tego maila? Ponieważ subskrybujesz nasz newsletter, masz konto na ecobobo.com lub jesteś naszym klientem. 
Chcemy, żeby informacje o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych były przejrzyste i czytelne. Wprowadziliśmy dodatkowe informacje oraz działy w naszym regulaminie. W zależności od tego czy otrzymujesz newsletter, czy masz konto na ecobobo.com lub czy po prostu robisz sporadyczne zamówienia, będą Cię dotyczyć zapisy przedstawione w różnych punktach. W każdym z punktów opisujemy jakich Twoich danych mamy i jak je przetwarzamy. Znajdziesz tam też informacje na temat Twoich praw - jak uzyskać dostęp do swoich danych lub poinformować nas o tym abyśmy zaprzestali ich przetwarzania. 
Jeśli masz pytania dotyczące Twoich danych osobowych lub chcesz się dowiedzieć, jak uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub je usunąć, napisz na adres: pokorna2@ecobobo.com.

Pozdrawiamy serdecznie, 
Zespół EcoBobo

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zachowanie poufności danych jest dla EcoBobo bardzo ważne, chcemy, żeby każdy nasz klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. 
Poniżej przedstawiamy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych.

Jak pozyskujemy Twoje dane?

Korzystamy z Twoich danych osobowych, ponieważ zdecydowałeś się dokonać zakupów w naszym sklepie internetowym www.ecobobo.com  lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail o naszej ofercie lub w inny sposób przekazałeś nam swoje dane z wykorzystaniem naszej strony internetowej. Sklep prowadzi działalność w oparciu o Regulamin, z którym możesz się zapoznać tutaj.

Kto kontroluje Twoje dane osobowe?

Dane osobowe, które nam przekazujesz kontrolowane są przez firmę EcoBobo Marta Celińska. Chroni ona także Twoje dane na mocy odpowiedniego prawa o ochronie danych osobowych. 
EcoBobo Marta Celińska
ul. Pokorna 2/15171
00-199 Warszawa 
NIP: 5252626919

Jak możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony danych osobowych?

Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych:
info@ecobobo.com
lub 
Inspektor Ochrony Danych - Sklep EcoBobo
ul. Pokorna 2/U01 
00-199 Warszawa

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami spoza EcoBobo. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdziesz pod opisem procesów poniżej.
Twoje dane przekazujemy podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu z nami umowy sprzedaży zakupionych przez Ciebie towarów:
1. W zależności od wyboru przez Ciebie sposobu dostarczenia towarów, udostępnimy Twoje dane niezbędne do realizacji dostawy towarów jednemu z następujących podmiotów:
• DHL Polska
• Poczta Polska SA,
Innym podmiotom, które będą w przyszłości świadczyć usługi dostawy zakupionych przez Ciebie towarów w ecobobo.com. 
2. W zależności od wyboru sposobu płatności za zakupione towary, udostępniamy Twoje dane niezbędne do odbioru lub dokonania płatności za zakupione towary, udostępniamy Twoje dane, następującym podmiotom:
Jednej z wymienionych powyżej firm kurierskich w przypadku wybrania płatności „za pobraniem”
PayU S.A.
PayPal, Inc.
Innym operatorom płatniczym, z którymi EcoBobo nawiąże współpracę w celu otrzymania płatności za zakupione przez Ciebie produkty. 
3. Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie newslettera na podany przez Ciebie adres e-mail lub nr telefonu, będziemy udostępniać Twoje dane podmiotom prowadzącym wysyłki informacji handlowej tj.:
FreshMail Sp. z o.o.
Al. 29 Listopada 155 c
31-406 Kraków

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będziesz aktywnym klientem.
Dane które nam przekazujesz będziemy przetwarzać w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także Twoich roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia kiedy przekazałeś nam Twoje dane. 
Pamiętaj, że masz prawo do:
Dostępny do Twoich danych - w każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z EcoBobo pocztą e-mail: pokorna2@ecobobo.com
przenoszenia - masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.
Poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Jeśli masz konto na ecobobo.com możesz edytować swoje dane osobowe na stronie swojego konta. 
Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez ecobobo.com 
żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych
Cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody
Możesz wykonać wszystkie powyższe prawa kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (adres e-mail: pokorna2@ecobobo.com) lub korzystając z formularza kontaktowego.

Jak zabezpieczamy Twoje dane?

Stosujemy szereg zabezpieczeń informatycznych i organizacyjnych mających na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach. Nasz Sklep zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa.

INFORMACJE O KORZYSTANIU Z PLIKÓW „COOKIES”

Definicje 
Administrator:
EcoBobo Marta Celińska
ul. Pokorna 2/1517 
00-199 Warszawa
NIP: 5252656919
2. Serwis – oznacza stronę internetową pod którą EcoBobo Marta Celińska prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: http://ecobobo.com/.
3. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu,
4. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
5. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu,
6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu,
7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Rodzaje wykorzystywania Cookies:
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować działanie Serwisu indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
COOKIES SESYJNE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,
b) COOKIES TRWAŁE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
1. ADMINISTRATOR WYKORZYSTUJE COOKIES WŁASNE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:
a) KONFIGURACJI SERWISU
(i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
(ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
b) UWIERZYTENIANIA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE I ZAPEWNIENIA SESJI UŻYTKOWNIKA W SERWISIE
(i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
(ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
(iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
c) REALIZACJI PROCESÓW NIEZBĘDNYCH DLA PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI STRON INTERNETOWYCH
(i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
(ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu,
(iii) umożliwienie korzystania w Serwisie z funkcji „Ulubione” i „Koszyk”. 
d) ANALIZ I BADAŃ ORAZ AUDYTU OGLĄDALNOŚCI
(i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
e) ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I NIEZAWODNOŚCI SERWISU
2. ADMINISTRATOR USŁUGI WYKORZYSTUJE COOKIES ZEWNĘTRZNE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH: 
a) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube, 
b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics, 
c) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, Pinterest.com, 
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.


Pliki do pobrania:

formularz_zwrotu_ecobobo

Serdecznie pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów!

OPUBLIKOWANO DNIA 06.03.2021r.